RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3, RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3 (genetic_marker) Malus x domestica

Marker Overview
NameRosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3
Aliasss475879132
rs267612078
a475879132
SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3
AX-105204709
dbSNP IDss475879132
SNP Array ID
IRSC 9K SNP array for apple:RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3
50K SNP array for apple:RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3
TypeSNP
SNP AllelesA/G
5' Flanking SequenceATTGGTGTAAGAGAAGCTTTTGATTCAGTTAATGA
3' Flanking SequenceTGGGAGTAAGCACTCGATTAACTATGTTGAACTC
SpeciesMalus x domestica
Publication[view all]
Libraries
Library NameType
IRSC 9K SNP array for appleSNP_chip
50K SNP array for appleSNP_chip
Relationships

The following marker_locus feature(s) are an instance of this genetic_marker:

Feature NameUnique NameSpeciesType
SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3Malus x domesticamarker_locus
RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3-32.836Malus x domesticamarker_locus


The following haplotype_block feature(s) contains this genetic_marker:

Feature NameUnique NameSpeciesType
Mdo-HB-08-26aMdo-HB-08-26aMalus x domesticahaplotype_block


The following haplotype feature(s) contains this genetic_marker:

Feature NameUnique NameSpeciesType
2Mdo-HB-08-26a_2Malus x domesticahaplotype
3Mdo-HB-08-26a_3Malus x domesticahaplotype
4Mdo-HB-08-26a_4Malus x domesticahaplotype
5Mdo-HB-08-26a_5Malus x domesticahaplotype
6Mdo-HB-08-26a_6Malus x domesticahaplotype
7Mdo-HB-08-26a_7Malus x domesticahaplotype
8Mdo-HB-08-26a_8Malus x domesticahaplotype
9Mdo-HB-08-26a_9Malus x domesticahaplotype
10Mdo-HB-08-26a_10Malus x domesticahaplotype
11Mdo-HB-08-26a_11Malus x domesticahaplotype
12Mdo-HB-08-26a_12Malus x domesticahaplotype
13Mdo-HB-08-26a_13Malus x domesticahaplotype
14Mdo-HB-08-26a_14Malus x domesticahaplotype
15Mdo-HB-08-26a_15Malus x domesticahaplotype
16Mdo-HB-08-26a_16Malus x domesticahaplotype
17Mdo-HB-08-26a_17Malus x domesticahaplotype
18Mdo-HB-08-26a_18Malus x domesticahaplotype
19Mdo-HB-08-26a_19Malus x domesticahaplotype
20Mdo-HB-08-26a_20Malus x domesticahaplotype
21Mdo-HB-08-26a_21Malus x domesticahaplotype
22Mdo-HB-08-26a_22Malus x domesticahaplotype
23Mdo-HB-08-26a_23Malus x domesticahaplotype
24Mdo-HB-08-26a_24Malus x domesticahaplotype
25Mdo-HB-08-26a_25Malus x domesticahaplotype
26Mdo-HB-08-26a_26Malus x domesticahaplotype
27Mdo-HB-08-26a_27Malus x domesticahaplotype
28Mdo-HB-08-26a_28Malus x domesticahaplotype
29Mdo-HB-08-26a_29Malus x domesticahaplotype
30Mdo-HB-08-26a_30Malus x domesticahaplotype
31Mdo-HB-08-26a_31Malus x domesticahaplotype
32Mdo-HB-08-26a_32Malus x domesticahaplotype
33Mdo-HB-08-26a_33Malus x domesticahaplotype
34Mdo-HB-08-26a_34Malus x domesticahaplotype
35Mdo-HB-08-26a_35Malus x domesticahaplotype
36Mdo-HB-08-26a_36Malus x domesticahaplotype
37Mdo-HB-08-26a_37Malus x domesticahaplotype
38Mdo-HB-08-26a_38Malus x domesticahaplotype
39Mdo-HB-08-26a_39Malus x domesticahaplotype
40Mdo-HB-08-26a_40Malus x domesticahaplotype
41Mdo-HB-08-26a_41Malus x domesticahaplotype
42Mdo-HB-08-26a_42Malus x domesticahaplotype
43Mdo-HB-08-26a_43Malus x domesticahaplotype
44Mdo-HB-08-26a_44Malus x domesticahaplotype
45Mdo-HB-08-26a_45Malus x domesticahaplotype
46Mdo-HB-08-26a_46Malus x domesticahaplotype
47Mdo-HB-08-26a_47Malus x domesticahaplotype
48Mdo-HB-08-26a_48Malus x domesticahaplotype
49Mdo-HB-08-26a_49Malus x domesticahaplotype
50Mdo-HB-08-26a_50Malus x domesticahaplotype
51Mdo-HB-08-26a_51Malus x domesticahaplotype
52Mdo-HB-08-26a_52Malus x domesticahaplotype
53Mdo-HB-08-26a_53Malus x domesticahaplotype
54Mdo-HB-08-26a_54Malus x domesticahaplotype
55Mdo-HB-08-26a_55Malus x domesticahaplotype
56Mdo-HB-08-26a_56Malus x domesticahaplotype
57Mdo-HB-08-26a_57Malus x domesticahaplotype
58Mdo-HB-08-26a_58Malus x domesticahaplotype
59Mdo-HB-08-26a_59Malus x domesticahaplotype
60Mdo-HB-08-26a_60Malus x domesticahaplotype
61Mdo-HB-08-26a_61Malus x domesticahaplotype
62Mdo-HB-08-26a_62Malus x domesticahaplotype
63Mdo-HB-08-26a_63Malus x domesticahaplotype
64Mdo-HB-08-26a_64Malus x domesticahaplotype
65Mdo-HB-08-26a_65Malus x domesticahaplotype
66Mdo-HB-08-26a_66Malus x domesticahaplotype
67Mdo-HB-08-26a_67Malus x domesticahaplotype
68Mdo-HB-08-26a_68Malus x domesticahaplotype
69Mdo-HB-08-26a_69Malus x domesticahaplotype
70Mdo-HB-08-26a_70Malus x domesticahaplotype
71Mdo-HB-08-26a_71Malus x domesticahaplotype
72Mdo-HB-08-26a_72Malus x domesticahaplotype
73Mdo-HB-08-26a_73Malus x domesticahaplotype
74Mdo-HB-08-26a_74Malus x domesticahaplotype
75Mdo-HB-08-26a_75Malus x domesticahaplotype
76Mdo-HB-08-26a_76Malus x domesticahaplotype
77Mdo-HB-08-26a_77Malus x domesticahaplotype
78Mdo-HB-08-26a_78Malus x domesticahaplotype
79Mdo-HB-08-26a_79Malus x domesticahaplotype
80Mdo-HB-08-26a_80Malus x domesticahaplotype
81Mdo-HB-08-26a_81Malus x domesticahaplotype
82Mdo-HB-08-26a_82Malus x domesticahaplotype
83Mdo-HB-08-26a_83Malus x domesticahaplotype
84Mdo-HB-08-26a_84Malus x domesticahaplotype
85Mdo-HB-08-26a_85Malus x domesticahaplotype
86Mdo-HB-08-26a_86Malus x domesticahaplotype
87Mdo-HB-08-26a_87Malus x domesticahaplotype
88Mdo-HB-08-26a_88Malus x domesticahaplotype
89Mdo-HB-08-26a_89Malus x domesticahaplotype
90Mdo-HB-08-26a_90Malus x domesticahaplotype
91Mdo-HB-08-26a_91Malus x domesticahaplotype
92Mdo-HB-08-26a_92Malus x domesticahaplotype
93Mdo-HB-08-26a_93Malus x domesticahaplotype
94Mdo-HB-08-26a_94Malus x domesticahaplotype
95Mdo-HB-08-26a_95Malus x domesticahaplotype
96Mdo-HB-08-26a_96Malus x domesticahaplotype
97Mdo-HB-08-26a_97Malus x domesticahaplotype
98Mdo-HB-08-26a_98Malus x domesticahaplotype
99Mdo-HB-08-26a_99Malus x domesticahaplotype
100Mdo-HB-08-26a_100Malus x domesticahaplotype
101Mdo-HB-08-26a_101Malus x domesticahaplotype
102Mdo-HB-08-26a_102Malus x domesticahaplotype
103Mdo-HB-08-26a_103Malus x domesticahaplotype
104Mdo-HB-08-26a_104Malus x domesticahaplotype
105Mdo-HB-08-26a_105Malus x domesticahaplotype
106Mdo-HB-08-26a_106Malus x domesticahaplotype
107Mdo-HB-08-26a_107Malus x domesticahaplotype
108Mdo-HB-08-26a_108Malus x domesticahaplotype
109Mdo-HB-08-26a_109Malus x domesticahaplotype
110Mdo-HB-08-26a_110Malus x domesticahaplotype
111Mdo-HB-08-26a_111Malus x domesticahaplotype
112Mdo-HB-08-26a_112Malus x domesticahaplotype
113Mdo-HB-08-26a_113Malus x domesticahaplotype
114Mdo-HB-08-26a_114Malus x domesticahaplotype
115Mdo-HB-08-26a_115Malus x domesticahaplotype
116Mdo-HB-08-26a_116Malus x domesticahaplotype
117Mdo-HB-08-26a_117Malus x domesticahaplotype
118Mdo-HB-08-26a_118Malus x domesticahaplotype
119Mdo-HB-08-26a_119Malus x domesticahaplotype
120Mdo-HB-08-26a_120Malus x domesticahaplotype
121Mdo-HB-08-26a_121Malus x domesticahaplotype
122Mdo-HB-08-26a_122Malus x domesticahaplotype
123Mdo-HB-08-26a_123Malus x domesticahaplotype
124Mdo-HB-08-26a_124Malus x domesticahaplotype
125Mdo-HB-08-26a_125Malus x domesticahaplotype
126Mdo-HB-08-26a_126Malus x domesticahaplotype
127Mdo-HB-08-26a_127Malus x domesticahaplotype
128Mdo-HB-08-26a_128Malus x domesticahaplotype
129Mdo-HB-08-26a_129Malus x domesticahaplotype
130Mdo-HB-08-26a_130Malus x domesticahaplotype
131Mdo-HB-08-26a_131Malus x domesticahaplotype
132Mdo-HB-08-26a_132Malus x domesticahaplotype
133Mdo-HB-08-26a_133Malus x domesticahaplotype
134Mdo-HB-08-26a_134Malus x domesticahaplotype
135Mdo-HB-08-26a_135Malus x domesticahaplotype
136Mdo-HB-08-26a_136Malus x domesticahaplotype
137Mdo-HB-08-26a_137Malus x domesticahaplotype
138Mdo-HB-08-26a_138Malus x domesticahaplotype
139Mdo-HB-08-26a_139Malus x domesticahaplotype
140Mdo-HB-08-26a_140Malus x domesticahaplotype
141Mdo-HB-08-26a_141Malus x domesticahaplotype
142Mdo-HB-08-26a_142Malus x domesticahaplotype
143Mdo-HB-08-26a_143Malus x domesticahaplotype
144Mdo-HB-08-26a_144Malus x domesticahaplotype
145Mdo-HB-08-26a_145Malus x domesticahaplotype
146Mdo-HB-08-26a_146Malus x domesticahaplotype
147Mdo-HB-08-26a_147Malus x domesticahaplotype
148Mdo-HB-08-26a_148Malus x domesticahaplotype
149Mdo-HB-08-26a_149Malus x domesticahaplotype
150Mdo-HB-08-26a_150Malus x domesticahaplotype
151Mdo-HB-08-26a_151Malus x domesticahaplotype
152Mdo-HB-08-26a_152Malus x domesticahaplotype
153Mdo-HB-08-26a_153Malus x domesticahaplotype
154Mdo-HB-08-26a_154Malus x domesticahaplotype
155Mdo-HB-08-26a_155Malus x domesticahaplotype
156Mdo-HB-08-26a_156Malus x domesticahaplotype
157Mdo-HB-08-26a_157Malus x domesticahaplotype
158Mdo-HB-08-26a_158Malus x domesticahaplotype
159Mdo-HB-08-26a_159Malus x domesticahaplotype
160Mdo-HB-08-26a_160Malus x domesticahaplotype
161Mdo-HB-08-26a_161Malus x domesticahaplotype
162Mdo-HB-08-26a_162Malus x domesticahaplotype
163Mdo-HB-08-26a_163Malus x domesticahaplotype
164Mdo-HB-08-26a_164Malus x domesticahaplotype
165Mdo-HB-08-26a_165Malus x domesticahaplotype


Analyses
This genetic_marker is derived from or has results from the following analyses
Analysis NameDate Performed
RosBREED SNP development2011-01-01
Sequence
>RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3 ID=RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3|Name=RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3|organism=Malus x domestica|type=genetic_marker|length=70bp
ATTGGTGTAAGAGAAGCTTTTGATTCAGTTAATGARTGGGAGTAAGCACT
CGATTAACTATGTTGAACTC
Map Positions
#Map NameLinkage GroupBinPositionLocusMapViewer
1Apple_HCGA_F18N/A34.56SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3View
2Apple_HC64_F18N/A26.31SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3View
3Apple_HGMM_Consenus8N/A44.37SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3View
4Apple-M432-20138N/A41.53SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3View
5Apple-M432-2013-physical-Malus-domestica8N/A22216481SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3View
6Apple-RosBREED-3.9K-20198N/A32.84SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3View
7Apple-Honeycrisp_Consensus-F18N/A32.84RosBREEDSNP_SNP_GA_22216481_Lg8_01148_MAF20_MDP0000228182_exon3View
Alignments
Feature NameTypeLocationAnalysis
MDC012482.269 contig MDC012482.269:11958..11958. Malus x domestica Whole Genome v1.0 Assembly & Annotation
Chr08 chromosome Chr08:15397956..15397956. Malus x domestica GDDH13 v1.1 Whole Genome Assembly & Annotation
Chr08 chromosome Chr08:15397955..15397955. Malus x domestica GDDH13 v1.1 Whole Genome Assembly & Annotation