Aurora Golden Gala

Germplasm Overview
NameAurora Golden Gala
AliasAGG [view all 3]
GRIN IDN/A
TypeCultivar
SpeciesMalus x domestica
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeSplendour x Gala
Maternal ParentFuji
Paternal ParentBC-8S-27-2
Maternal Parent of0407-0001 [view all 73]
Paternal Parent of0421-0021 [view all 8]
Phenotypic Data[view all 1202]
SSR Genotype Data[view all 14]
SNP Genotype Data[view all 3855]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Alias
Synonym
AGG
BC-8S-69-23
Aurora Golden Gala
Ssr Genotype Data
Page
1
Snp Genotype Data
Total 3,855 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020AFL2T/CA|A
2RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020CONS61T/CA|B
3RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00002T/GA|A
4RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00010T/GB|B
5RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00015T/CB|B
6RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00022RA|A
7RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00023T/CB|B
8RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00030T/CA|B
9RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00038T/CA|B
10RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00039A/GA|A
11RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00053T/CB|B
12RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00062A/CA|B
13RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00070RA|A
14RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00076T/GB|B
15RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00077A/GB|B
16RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00079A/GA|B
17RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00086T/CB|B
18RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00087A/GA|A
19RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00091T/CA|A
20RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00092T/CA|B
21RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00094T/CA|B
22RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00098T/CB|B
23RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00099T/GA|B
24RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00100T/CA|A
25RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00107A/CA|B
Page
1
...
Cross References
External references for this accession
DatabaseAccession
Fruit and Nut Cultivars Database11112
Maternal Parent Of
Germplasm Name Description Type
0407-0001accession
0407-0005accession
0407-0006accession
0407-0007accession
0407-0008accession
0408-0002accession
0408-0003accession
0408-0004accession
0408-0005accession
0408-0007accession
0408-0008accession
0408-0010accession
0408-0011accession
0408-0014accession
0408-0015accession
0408-0019accession
0408-0020accession
0408-0021accession
0409-0022accession
0409-0024accession
0409-0028accession
0409-0030accession
0409-0032accession
0409-0035accession
0409-0036accession
0409-0038accession
0409-0039accession
0409-0040accession
0409-0043accession
0409-0044accession
0409-0045accession
0410-0002accession
0410-0003accession
0410-0005accession
0410-0006accession
0410-0007accession
0410-0010accession
0410-0011accession
0410-0012accession
0410-0013accession
0410-0015accession
0410-0017accession
0410-0018accession
S12D-0408-17accession
0409-0025accession
0409-0026accession
0409-0027accession
0409-0031accession
0409-0033accession
0409-0047accession
0407-0002accession
0408-0016accession
0408-0017accession
0409C-0046accession
0409F-0010accession
0409F-0016accession
0410-0023accession
CV12-10A-41-0407accession
CV12-10A-6-0407accession
CV12-10A-68-0407accession
CV12-14B-22-0409accession
CV12-15B-19-0409accession
CV12-21B-102-0408accession
CV12-22B-35-0408accession
CV12-22B-81-0408accession
CV12-22B-91-0408accession
CV12-23B-91-0408accession
CV12-24B-45-0408accession
CV12-28B-45-0407accession
CV15-18-11-9816accession
WSU127accession
WSU128accession
WSU129accession
Phenotypic Data
Phenotypic Data
Total 1202 trait scores
Download Table
# Dataset Descriptor Value
1Apple_CRS_phenotyping_2010A1_N_051.36361504614
2Apple_CRS_phenotyping_2010A1_N_1047.16004561524
3Apple_CRS_phenotyping_2010A2_N_0100.00936668246
4Apple_CRS_phenotyping_2010A2_N_1085.02330804468
5Apple_CRS_phenotyping_2010Acidity_02.5
6Apple_CRS_phenotyping_2010Acidity_103
7Apple_CRS_phenotyping_2010Aroma_02.5
8Apple_CRS_phenotyping_2010Aroma_103.5
9Apple_CRS_phenotyping_2010BitterPit_01
10Apple_CRS_phenotyping_2010BitterPit_101
11Apple_CRS_phenotyping_2010CalyxO_02
12Apple_CRS_phenotyping_2010ChemDate_02010-09-08
13Apple_CRS_phenotyping_2010ChemDate_102010-12-07
14Apple_CRS_phenotyping_2010Cn_0244.701
15Apple_CRS_phenotyping_2010Cn_10219.503
16Apple_CRS_phenotyping_2010Crack_01
17Apple_CRS_phenotyping_2010Crisp_03
18Apple_CRS_phenotyping_2010Crisp_103
19Apple_CRS_phenotyping_2010Cycle1
20Apple_CRS_phenotyping_2010Diam_cm_07.36346
21Apple_CRS_phenotyping_2010Diam_cm_107.1247
22Apple_CRS_phenotyping_2010DigiDate_02010-09-07
23Apple_CRS_phenotyping_2010DigiDate_102010-11-22
24Apple_CRS_phenotyping_2010E2_N_0113.3851690938
25Apple_CRS_phenotyping_2010E2_N_10101.37052249818
Page
1
...
Paternal Parent Of
Germplasm Name Description Type
0421-0021accession
CV12-19B-49-0421accession
CV12-19B-79-0421accession
CV12-19B-92-0421accession
CV12-19B-96-0421accession
CV12-21B-52-0421accession
CV12-21B-58-0421accession
CV12-21B-60-0421accession
Image