27-03-61

Germplasm Overview
Name27-03-61
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeBreeding Research Material
SpeciesPrunus cerasus
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentUjfehertoiF
Paternal ParentSurefire
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic Data[view all 62]
SSR Genotype Data[view all 3]
SNP Genotype Data[view all 2050]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Ssr Genotype Data
Total 3 records
Download Table
# Dataset Marker Marker Type Genotype Marker_Allele
1Tart_Cherry_CRS_genotyping_SSR_2011BPPCT034genetic_marker206|228|241BPPCT034_206; BPPCT034_228; BPPCT034_241
2Tart_Cherry_CRS_genotyping_SSR_2011CPSCT038genetic_marker$$|185|192|204CPSCT038_$$; CPSCT038_185; CPSCT038_192; CPSCT038_204
3Tart_Cherry_CRS_genotyping_SSR_2012S-locusgenetic_marker13'|35|36a|4S-locus_13'; S-locus_35; S-locus_36a; S-locus_4
Page
1
Snp Genotype Data
Total 2,050 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00051332A/CA|A|A|B
2RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00072435T/GA|A|A|B
3RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00114487T/CA|A|A|A
4RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00154827T/CA|B|B|B
5RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00196391T/GA|B|B|B
6RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_00212925A/GA|A|A|A
7RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00282209T/GA|A|A|B
8RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00343932A/GA|A|A|B
9RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00348730A/GA|A|B|B
10RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00375897T/CA|B|B|B
11RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosCOS1201-071_snp_sweet_cherry_Pp1_00450381T/GA|B|B|B
12RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00538005T/CA|A|B|B
13RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00673608A/CA|A|B|B
14RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00687892T/CA|A|A|B
15RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_00694731A/GB|B|B|B
16RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00885553A/GA|A|B|B
17RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00917288T/CA|A|B|B
18RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00985514T/CA|B|B|B
19RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01010940T/CA|A|A|B
20RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01049839T/GB|B|B|B
21RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01111320A/GA|A|B|B
22RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01176314T/CB|B|B|B
23RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01197874A/CA|A|B|B
24RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_01235182T/GB|B|B|B
25RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01238095A/GA|B|B|B
Page
1
...
Phenotypic Data
Phenotypic Data
Total 62 trait scores
Download Table
# Dataset Descriptor Value
1Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Bloom_GDD377.3
2Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Bulk_Fruit_wt8.51
3Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Firmness_Firmtech137.945583599999992
4Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_color4
5Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_spec_a15.42
6Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_spec_b5.55
7Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_spec_L22.1933333300000015
8Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Freestone4.40000000000000036
9Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_lgth23.4575
10Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_wdth226.7525
11Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_wt10.11
12Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_wt_Lg11.02
13Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Harv_Date06/24/10
14Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Pit_lgth12.8960000000000008
15Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Pit_lgth_Lg13.2
16Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010pit_wdth110.5079999999999991
17Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010pit_wt0.497999999999999998
18Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Pull_force302.75
19Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010skin_color7
20Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Skin_spec_a12.0466666700000005
21Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Skin_spec_b2.61333333299999993
22Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Skin_spec_L27.813333329999999
23Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010SSC13.14
24Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010SSC_froz13.3
25Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010SSC_max14.6
Page
1