Chinese plum genome data (P. salicina Zhongli No.6) available (8/20)

Whole genome data of Chinese plum, Prunus salicina Zhongli No. 6 (data submitted by Zhenyu Huang & Fei Shen  at Zhengzhou fruit research institute, CAAS, China) available (8/20)