Prunus avium - NCBI SRA Datasets

RNA Datasets (as of May 2018)
Species
Study Accession
Cultivar
Instrument
Reference
Prunus avium
Summit
Illumina HiSeq 2000
Unpublished: Shandong Institute of Pomology
Prunus avium
Satonishiki
Illumina MiSeq
Prunus avium
13-33
Tieton
Illumina HiSeq 2000
Prunus avium
F12/1
Illumina Genome Analyzer II
Prunus avium
Rainer
Bing
Kimberly
Glory
Staccato
Sweetheart
Bing
Stella
Illumina Genome Analyzer
Illumina Genome Analyzer II
Illumina HiSeq 2000
454 GS FLX Titanium
Prunus avium
Regina
Illumina Genome Analyzer II
Prunus avium
Rainer
Bing
454 GS FLX
Unpublished; Washington State University
Prunus avium
Satonishiki
Illumina HiSeq 2000
Prunus avium
 
Illumina HiSeq 2500
 
DNA Datasets (as of May 2018)
Species
Study Accession
Cultivar
Instrument
Reference
Prunus avium
Nanyo x Benisayaka
Illumina HiSeq 2000
Prunus avium
Lapins
WAnhongzhu
Illumina Genome Analyzer II
Prunus avium
Rivedel
Rainier
Rainier x Rivedel
Illumina HiSeq 2000
Prunus avium
Stella
Illumina Genome Analyzer
Illumina Genome Analyzer II
Illumina HiSeq 2000
454 GS FLX Titanium