27-03-48

Germplasm Overview
Name27-03-48
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeBreeding Research Material
SpeciesPrunus cerasus
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentUjfehertoiF
Paternal ParentSurefire
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic Data[view all 60]
SSR Genotype Data[view all 3]
SNP Genotype Data[view all 2052]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Ssr Genotype Data
Total 3 records
Download Table
# Dataset Marker Marker Type Genotype Marker_Allele
1Tart_Cherry_CRS_genotyping_SSR_2011BPPCT034genetic_marker206|228|237|241BPPCT034_206; BPPCT034_228; BPPCT034_237; BPPCT034_241
2Tart_Cherry_CRS_genotyping_SSR_2011CPSCT038genetic_marker$$|185|192|192CPSCT038_$$; CPSCT038_185; CPSCT038_192; CPSCT038_192
3Tart_Cherry_CRS_genotyping_SSR_2012S-locusgenetic_marker13'|35|36a|36bS-locus_13'; S-locus_35; S-locus_36a; S-locus_36b
Page
1
Snp Genotype Data
Total 2,052 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00051332A/CA|A|A|A
2RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00072435T/GA|A|A|A
3RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00114487T/CA|A|A|A
4RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00154827T/CB|B|B|B
5RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00196391T/GB|B|B|B
6RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_00212925A/GA|A|A|B
7RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00282209T/GA|A|A|A
8RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00343932A/GA|A|A|A
9RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00348730A/GA|B|B|B
10RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00375897T/CB|B|B|B
11RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosCOS1201-071_snp_sweet_cherry_Pp1_00450381T/GA|A|B|B
12RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00538005T/CA|A|A|B
13RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00599759A/GA|B|B|B
14RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00673608A/CA|A|B|B
15RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00687892T/CA|A|A|A
16RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_00694731A/GB|B|B|B
17RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00885553A/GA|B|B|B
18RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00917288T/CA|A|A|B
19RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00985514T/CA|B|B|B
20RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01010940T/CA|A|A|A
21RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01049839T/GA|B|B|B
22RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01111320A/GA|A|B|B
23RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01176314T/CB|B|B|B
24RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01197874A/CA|A|B|B
25RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_01235182T/GB|B|B|B
Page
1
...
Phenotypic Data
Phenotypic Data
Total 60 trait scores
Download Table
# Dataset Descriptor Value
1Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Bloom_GDD439.9
2Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Bulk_Fruit_wt4.33
3Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Firmness_Firmtech131.373901700000005
4Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_color3
5Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_spec_a16.2933333299999994
6Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_spec_b5.27666666699999976
7Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Flesh_spec_L20.9233333299999984
8Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Freestone2.20000000000000018
9Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_lgth16.2119999999999997
10Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_wdth221.2040000000000006
11Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_wt5.13400000000000034
12Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Fruit_wt_Lg6.13
13Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Harv_Date07/05/10
14Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Pit_lgth9.5259999999999998
15Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Pit_lgth_Lg9.84
16Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010pit_wdth19.09800000000000075
17Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010pit_wt0.31
18Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Pull_force526.6
19Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010skin_color7
20Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Skin_spec_a18.87
21Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Skin_spec_b6.22333333300000024
22Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010Skin_spec_L28.82
23Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010SSC16.9400000000000013
24Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010SSC_froz17.3999999999999986
25Tart_Cherry_CRS_phenotyping_2010SSC_max18.7
Page
1